• ایجاد حساب کاربری


اسامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

 

ردیفنامنام خانوادگینوع همکاریرشته تحصیلیگروه آموزشیدانشکدهمرتبه علمی
1 مریم آشوری تمام وقت عمران ـ آب عمران فنی مهندسی مربی
2 غلامرضا ابراهیمی تمام وقت معماری معماری هنر و معماری مربی
3 ستار ابراهیمی یونسی تمام وقت شیمی آلی شیمی علوم پایه
استادیار
4 محمد احمدوند تمام وقت ریاضی ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
5 حسین احمدی تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی
مربی
6 عباس احمدی تمام وقت فیزیک هسته ای ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
7 سید یحیی اسدالهی تمام وقت حسابداری حسابداری علوم انسانی مربی
8 مهدی اسکندری تمام وقت برق ـ مخابرات برق ـ الکترونیک فنی مهندسی مربی
9 حسین افشاری تمام وقت حسابداری حسابداری علوم انسانی مربی
10 علیرضا امامی تمام وقت علوم اقتصادی   علوم انسانی مربی
11 حسین امیری تمام وقت فلسفه   علوم انسانی مربی
12 میترا انصاری تمام وقت جغرافیا جغرافیا علوم انسانی مربی
13 محسن بهرامی تمام وقت روانشناسی عمومی روانشناسی علوم انسانی مربی
14 اکبر بیات تمام وقت مدیریت دولتی(گرایش مالی) مدیریت علوم انسانی مربی
15 عباس بیات تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی مربی
16 فتاح بیات تمام وقت ریاضی كاربردی ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
17 سارا پورعباسی تمام وقت منابع طبیعی     استادیار
18 علیرضا پیرحیاتی تمام وقت مدیریت بازرگانی مدیریت علوم انسانی مربی
19 خسرو پیله وریان تمام وقت عمران - سازه عمران فنی مهندسی مربی
20 زهرا ترکمن تمام وقت معماری معماری هنر و معماری مربی
21 پرویز تیموری تمام وقت جغرافیا طبیعی جغرافیا علوم انسانی استادیار
22 احسان ثقه ای تمام وقت صنایع صنایع فنی مهندسی مربی
23 داود جعفری تمام وقت روانشناسی عمومی روانشناسی علوم انسانی مربی
24 سلیمان جمشیدی تمام وقت عمران – راه و ترابری عمران فنی مهندسی مربی
25 محمدجواد جمشیدی می آبادی تمام وقت شهرسازی شهرسازی فنی مهندسی مربی
26 نادر حساسی تمام وقت ریاضی كاربردی ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
27 کرامت حسنی تمام وقت کامپیوتر کامپیوتر فنی مهندسی مربی
28 راضیه حسینی تمام وقت الهیات و معارف اسلامی   علوم انسانی مربی
29 سید حیدر حسینی تمام وقت مدیریت دولتی مدیریت علوم انسانی استادیار
30 سید فتاح حسینی تمام وقت داروسازی حرفه ای     مربی
31 امین خادمی تمام وقت منابع طبیعی - جنگلداری     استادیار
32 محمدعظیم خدایاری تمام وقت مدیریت مالی مدیریت علوم انسانی مربی
33 علیرضا خضریان تمام وقت معماری معماری هنر و معماری مربی
34 حمید رضا خلجی تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی استادیار
35 ولی خلخالی تمام وقت روانشناسی تربیتی
روانشناسی علوم انسانی استادیار
36 علی دولتشاهی تمام وقت حسابداری حسابداری علوم انسانی مربی
37 حسن دیناروند تمام وقت فلسفه تعلیم و تربیت   علوم انسانی استادیار
40 پیمان رجبی تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی استادیار
41 محمد رحیمی تمام وقت ریاضی محض ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
42 علی رحیمی فرد تمام وقت صنایع صنایع فنی مهندسی مربی
43 سیامک رسول زاده تمام وقت کامپیوتر- معماری سیستم ها کامپیوتر فنی مهندسی مربی
44 حسین رسولی تمام وقت ریاضی ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
45 یحیی رضایت تمام وقت عمران – سازه عمران فنی مهندسی مربی
46 عماد رضایی تمام وقت حسابداری حسابداری علوم انسانی مربی
47 محمد حسن روزبه تمام وقت علوم سیاسی   علوم انسانی مربی
48 علیرضا روزبهانی تمام وقت زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی علوم انسانی مربی
49 مظاهر روزبهانی تمام وقت عمران ـ‌خاک و پی عمران فنی مهندسی مربی
50 رسول روستایی تمام وقت کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر فنی مهندسی مربی
51 محمد زمانی تمام وقت حقوق عمومی مدیریت علوم انسانی مربی
52 محمد رضا زندمیرالوند تمام وقت کامپیوتر ـ‌ نرم افزار کامپیوتر فنی مهندسی مربی
53 عباداله زهره وندی تمام وقت کامپیوتر کامپیوتر فنی مهندسی مربی
54 زهرا سایوند تمام وقت تربیت بدنی تربیت بدنی علوم انسانی مربی
55 وحید سپهر تمام وقت علوم اقتصادی   علوم انسانی مربی
56 علی سرهادی تمام وقت کامپیوتر ـ نرم افزار کامپیوتر فنی مهندسی مربی
57 حسین سلیمانی تمام وقت ریاضی محض ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه استادیار
58 مجید سلیمانی تمام وقت تربیت بدنی تربیت بدنی علوم انسانی استادیار
59 فریدون سلیمی تمام وقت علوم اقتصادی   علوم انسانی مربی
60 حسین سلیمیان تمام وقت مدیریت صنعتی مدیریت علوم انسانی مربی
61 حسین شریفی تمام وقت مدیریت بازرگانی مدیریت علوم انسانی مربی
62 مجید شمس تمام وقت جغرافیا برنامه ریزی شهری جغرافیا علوم انسانی دانشیار
63 محمدصالح شیخ محمد می آبادی   مکانیک – ساخت و تولید صنایع فنی مهندسی مربی
64 زهرا شیرازیان تمام وقت مدیریت مالی مدیریت علوم انسانی مربی
65 محسن شیرین آبادی فراهانی تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی مربی
66 عین الله صالحی تمام وقت ریاضی ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
67 عباس صمدی نیمه وقت مدیریت دولتی مدیریت علوم انسانی استادیار
68 عاطفه طاهرنیا تمام وقت فیزیک ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
69 فاطمه طاهری تمام وقت حسابداری حسابداری علوم انسانی مربی
70 مهدی طاهری تمام وقت ریاضی کاربردی ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
71 حسن ظفری تمام وقت کامپیوتر ـ نرم افزار کامپیوتر فنی مهندسی مربی
71 مهران عبدالهی تمام وقت ادبیات فارسی ادبیات فارسی علوم انسانی استادیار
72 فرامرز عزیزملایری تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی مربی
73 محمد عسگری تمام وقت روانشناسی تربیتی روانشناسی علوم انسانی استادیار
74 حامد فتحعلیانی تمام وقت الهیات و معارف اسلامی   علوم انسانی مربی
75 مرتضی فراهانی تمام وقت فیزیک ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
76 علی فرهمند پویا تمام وقت الهیات و معارف اسلامی   علوم انسانی مربی
77 عباس قاسمی تمام وقت عمران، سازه های هیدرولیکی عمران فنی مهندسی مربی
78 محمد رضا قهری تمام وقت برق ـ الکترونیک برق ـ الکترونیک فنی مهندسی مربی
79 مجتبی قیاسی تمام وقت علوم اقتصاد   علوم انسانی مربی
80 بهروز کرد تمام وقت منابع طبیعی - جنگلداری     استادیار
81 فیروزه کریمی مقدم تمام وقت فیزیک ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
82 کامران گنجی تمام وقت روانشناسی تربیتی روانشناسی علوم انسانی استادیار
83 رضا گودرزی تمام وقت علوم تربیتی علوم تربیتی علوم انسانی مربی
84 فریده گودرزی تمام وقت علوم تربیتی علوم تربیتی علوم انسانی مربی
85 مهران گومه تمام وقت شهرسازی شهرسازی فنی مهندسی مربی
86 فاطمه لطفعلیان تمام وقت حسابداری حسابداری علوم انسانی مربی
87 مهدی مجیدی تمام وقت کامپیوتر کامپیوتر فنی مهندسی مربی
88 احمد محمدپور تویسرکانی تمام وقت مدیریت بازرگانی مدیریت علوم انسانی مربی
89 علی محمد پور تمام وقت عمران ـ سازه عمران فنی مهندسی مربی
90 کیوان محمودی تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی مربی
91 نرگس محمودی دارانی تمام وقت ریاضی ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
92 سید محمود معینی تمام وقت معماری معماری
هنر و معماری مربی
93 علی مقربی استاد کلایه تمام وقت آمار ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
94 وحید ملصقی تمام وقت عمران - زلزله عمران فنی مهندسی مربی
95 عباس ملک حسینی تمام وقت جغرافیا انسانی جغرافیا علوم انسانی استادیار
96 سعید ملکی تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی مربی
97 اسماعیل ممتاز تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی مربی
98 محمد موسایی تمام وقت ریاضی ـ ‌آنالیز ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه استادیار
99 حمید مهدوی راد تمام وقت مدیریت بازرگانی مدیریت علوم انسانی مربی
100 ایمان نادری راد تمام وقت عمران، سازه های هیدرولیکی عمران فنی مهندسی مربی
101 فاطمه نبیئی حسین آبادی تمام وقت ریاضی محض ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
102 فاطمه نفری تمام وقت فیزیک – اتمی ریاضی، فیزیک و آمار علوم پایه مربی
103 کریم وفائی سرشت تمام وقت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی علوم انسانی مربی
104 سیده طاهره هایری تمام وقت تربیت بدنی تربیت بدنی
علوم انسانی مربی
105 حسین یاراحمدی تمام وقت حسابداری حسابداری علوم انسانی مربی
106 ابولفضل یدالهی اصلان تمام وقت زبان و ادبیات عرب   علوم انسانی استادیار
107 سعید یزدانی تمام وقت شهرسازی شهرسازی فنی مهندسی مربی

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر می باشد

طراحی و اجرا: کریم وفائی سرشت